Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1            Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst gesloten tussen WordCare en de opdrachtgever, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien WordCare niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WordCare in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand.

Artikel 2            Aanbiedingen en/of offertes

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van WordCare zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

2.2 WordCare kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is WordCare daaraan niet gebonden.

Artikel 3            Beëindiging overeenkomst

3.1 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt, of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

3.2 Zowel WordCare als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, of anders bepaald door WordCare, opzeggen, met de nadrukkelijke bepaling dat aan de voorwaarde wordt voldaan dat de opdracht tot dienstverlening is getekend en de betaling van het afgesproken bedrag heeft plaatsgevonden.

Artikel 4            Uitvoering overeenkomst

4.1 WordCare zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 WordCare heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan WordCare.

4.3 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft WordCare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5            Uitvoeringstermijnen

5.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn die is opgenomen in de adviesvraag. De termijn in de adviesaanvraag is voor WordCare nooit bindend, tenzij anders bepaald door WordCare. De termijn is slechts indicatief.

5.2 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

5.3 Indien WordCare gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan WordCare heeft verstrekt.

Artikel 6            Honorarium

6.1 Het honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

6.2 Indien niet uitdrukkelijk een honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van WordCare.

6.3 Van alle bijkomende kosten zal WordCare tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 7            Betaling

7.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door WordCare aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop, of levering, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen, na de factuurdatum, op een door WordCare aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

7.4 De opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

7.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.6 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

7.8 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van WordCare en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens WordCare onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8            Opschorting en ontbinding

8.1 Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft WordCare het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is WordCare bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is WordCare bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de overeenkomst WordCare omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  • de opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.

8.2 Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WordCare op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9            Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan WordCare of de opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 10          Onderzoek en reclame

10.1 De opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval één maand na uitvoering, te onderzoeken en hierop zijn feedback te verschaffen, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

10.2 Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen één maand, na uitvoering van de Dienst, schriftelijk aan WordCare gemeld te worden.

10.3 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

10.4 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de opdrachtgever WordCare binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 11          Concepttekst en eenmalige herziening

Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een herziening in de prijs inbegrepen, fotografie uitgezonderd, tenzij expliciet iets anders is overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 12          Aansprakelijkheid

12.1 WordCare is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld, of opzet van WordCare.

12.2 WordCare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever.

12.3 WordCare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat WordCare is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WordCare kenbaar behoorde te zijn.

12.5 Indien WordCare aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WordCare beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, of tot het bedrag waarop de door WordCare aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat WordCare overeenkomstig de verzekering draagt.

12.6 De opdrachtgever dient de schade waarvoor WordCare aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan WordCare te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

12.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens WordCare vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit, of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

12.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WordCare of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13          Vrijwaring en verjaringstermijn

13.1 De opdrachtgever vrijwaart WordCare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

13.2 Indien WordCare uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden WordCare zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van WordCare en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.

13.3 Voor alle vorderingen jegens WordCare en de door WordCare (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 14          Wijziging algemene voorwaarden

14.1 WordCare heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

14.2 WordCare zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

14.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15          Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WordCare partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

15.2 Geschillen tussen WordCare en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

BEDRIJFSGEGEVENS
WordCare
Amersfoort
06 22385932
info@wordcare.nl

www.wordcare.nl

KvK 61976857
NL36 INGB 0008563696 t.n.v. M.J. de Groot